NIKAWA GLUE
กาวนิคาวะเป็นกาวพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่น ทำมาจากสัตว์ มีความเหนียวและคงทน ลักษณะโปร่งใส สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยเพราะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ