CIRCLE GLASS CUTTER
เป็นมีดตัดกระจกรูปวงกลม ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางได้กว้างสุด 30cm ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเยอรมนี